Booking.com
Regulamin – Dobranocka – Pokoje Noclegowe – Zator
 

Regulamin

Regulamin miejsc noclegowych „Dobranocka”:

Regulamin określa zasady pobytu na terenie obiektu „Dobranocka” i jest integralną częścią umowy do zawarcia której dochodzi w chwili dokonania rezerwacji i uiszczenia zapłaty zaliczki lub całości należności za pobyt.

Właściciel miejsc noclegowych „Dobranocka” będzie Państwu bardzo wdzięczny / -na/ za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości:

1. pokoje wynajmowane są na doby.

2. doba wynajmu trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.

3. jeśli gość wynajmując pokój nie określił czasu pobytu przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić właścicielowi lub osobie przez niego wskazanej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5. życzenie przedłużenia pobytu uwzględnia się w miarę posiadanych możliwości lokalowych.

6. miejsca noclegowe świadczą usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

7. właściciel ma obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
* profesjonalną i uprzejmą obsługę
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
* w miarę posiadanych możliwości oddać do dyspozycji inny pokój lub też w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte krótkim czasie.

8. na życzenie gościa świadczy się nieodpłatnie następujące usługi:
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
* pomoc w planowaniu i organizacji wycieczek
* przechowywanie bagażu gości zameldowanych

9. właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy, pieniędzy, kosztowności oraz innych przedmiotów mających wartość naukową, artystyczną itp. wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, o ile strony nie postanowiły inaczej.

10.gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu każdej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, bądź innego pojazdu należącego do gościa.

12. gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

13. każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi pokoju oraz drzwi wejściowych do obiektu w którym znajdują się miejsca noclegowe.

14. gość ponosi odpowiedzialność finansową za utratę / zagubienie kluczy od pomieszczeń obiektu.

15. gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

16. osoby niezameldowane mogą przebywać w wynajętym pokoju, za zgodą gościa wynajmującego, od godziny 7.00 do godziny 22.00.Przebywanie osób niezameldowanych po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na dokwaterowanie tych osób wg. obowiązującej stawki odpłatnie na jego rzecz w wynajmowanym pokoju.

17. w przypadku rezygnacji gościa w trakcie trwania doby wynajmu wynajmujący- właściciel obiektu nie zwraca opłaty uiszczonej za tą dobę.

18. pozostanie w wynajmowanym pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po godz. 10.00 tj. po zakończeniu doby wynajmu jest traktowane jako przedłużenie pobytu.W tym przypadku zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu wg. obowiązujących stawek.

19. osoby poniżej 18 roku życia winny znajdować się na terenie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podległe ich opiece osoby niepełnoletnie.

20. na terenie obiektu zabrania się używania papierosów, w tym elektronicznych, a także innych wyrobów tytoniowych.W przypadku stwierdzenia użycia tych środków najmujący będzie zobowiązany do pokrycia kwoty 300 zł związanej z dearomatyzacją pomieszczeń obiektu.

21. osoby nieprzestrzegające przepisów p-poż podlegają karom określonym w kodeksach : wykroczeń oraz karnym.

22. na terenie obiektu nie dopuszcza się obecności zwierząt.

23. w obiekcie i na całym jego terenie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

24.ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.Każdorazowo gość opuszczając obiekt winien wyłączyć urządzenia elektryczne będące na wyposażeniu wynajmowanego pokoju oraz światło w obiekcie, a także zamknąć okna pokoju i drzwi obiektu przekazanymi do użytkowania kluczami.

25. na terenie obiektu i w jego pobliżu zabrania się urządzania imprez alkoholowych.

26. właściciel lub osoba przez niego upoważniona może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w jego mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób tam przebywających albo też zakłócił spokojny pobyt gości, bądź prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

27. przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju / obiekcie/ będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, będą przechowane przez 3 miesiące.